Door de zorg en onder supervisie van de kerkenraad met de diakenen (brede kerkenraad) functioneert een door deze raad benoemde Commissie Begeleiding Samenzang (CBS).

INLEIDING en DOEL

In de erediensten neemt het zingen van psalmen en gezangen een belangrijke plaats in. God troont op de lofzangen van Israël (Psalm 22:4). In onze kerken is het gewoonte geworden het zingen te begeleiden op het orgel.

Het doel van de orgelcommissie is om dit orgelspel in de erediensten verantwoord en tot eer van God te laten verlopen en daartoe zaken die hiermee te maken hebben af te stemmen en te regelen naar deze instructie.

Artikel 1

Taken van de commissie:

Het muzikaal begeleiden van het zingen van psalmen, gezangen en liederen op het orgel, tijdens alle erediensten die door de kerkenraad worden belegd en overige samenkomsten waar de gemeente samenkomt en waar begeleiding wenselijk is. In de praktijk stellen de organisten hiervoor in onderling overleg een rooster op. In principe zal het orgel tijdens zondagse erediensten en de erediensten op christelijke feest- en gedenkdagen, bespeeld worden door organisten die door de kerkenraad zijn benoemd; in geval van overmacht – bijv. door ziekte – kan hiervan afgeweken worden. De organisten dragen ook zorg voor het bespelen van het orgel tijdens doordeweekse huwelijksdiensten, maar dit kan op verzoek van het bruidspaar ook uit handen gegeven worden. Verzoeken tot bespeling van het orgel door organisten van buiten onze gemeente, al of niet tijdens de erediensten, worden gericht tot de voorzitter van de CBS. De voorzitter van de CBS weegt het verzoek en besluit per geval of bespeling en/of begeleiding verantwoord is.

Rouwsamenkomsten: De organisten zullen op verzoek van de familie zorg dragen voor het begeleidende orgelspel; voor rouwsamenkomsten gelden niet de voorwaarden als bedoeld onder lid a, en op verzoek van de familie zal de CBS ook andere organisten gelegenheid geven de samenzang te begeleiden.

 

Met als doel ook in de toekomst steeds bekwame organisten te hebben zal het bespelen van het orgel ter beoefening, gestimuleerd worden. Dit houdt in dat serieuze verzoeken hiertoe gehonoreerd zullen worden, mits daaraan het streven ten grondslag ligt in het orgelspelen te groeien en het bespelen tijdens onze erediensten het oogmerk is. De beoordeling van dergelijke verzoeken is door de kerkenraad gedelegeerd aan de CBS. Naast verzoeken hiertoe zullen de organisten potentiële organisten binnen onze gemeente hierin ook stimuleren. In de praktijk dient er sprake van vooruitgang te zijn, zonder welke er een (eind)termijn aan zowel het beoefenen als het stimuleren gesteld kan worden.

In het bijzonder op de christelijke feestdagen is het wenselijk ook andere instrumenten in te zetten bij de muzikale begeleiding van de eredienst. Doel hiervan is de bijzondere erediensten een extra feestelijk karakter te geven. De organisten zullen dit telkenmale initiëren. Zij krijgen hiertoe voor het tijdig bekend worden van de liturgie, de volledige medewerking van de eigen predikanten.

Het toezien op en zorg dragen voor de muzikale kwaliteit van het orgelspel en bespeling van eventuele andere instrumenten tijdens de erediensten.

In andere zaken het orgel of het orgelspel betreffende hebben de organisten al of niet op verzoek een taak tot advisering en afstemming.

Voorzitter
Arend van de Wetering

Secretaris
Tanja van de Wetering

Lid:
Jan Pieter van Eerde
Jan van Benthem
Anja van der Linde
Annet Stam