Voor de zorg en onder supervisie van de kerkenraad met de diakenen (brede kerkenraad), functioneert een door deze raad benoemde Commissie van Beheer.

INLEIDING

Voor de zondagse eredienst en gezamenlijke activiteiten van het gemeenteleven bezit de kerk onroerend goed; bovendien huisvest het een predikant en een koster. De kerk bezit aan gebouwen: het kerkgebouw (Bergkampen 14), Ons Gebouw (Bergkampen 14), de pastorie (Kadoelen 31), een kosterswoning (Bergkampen 12a), een hoofdenwoning (Kadoelen 29), en daarnaast parkeerterreinen en overige terreinen rond het kerkgebouw, naast bij de gebouwen behorende goederen. Het beheer en onderhoud van bovenvermelde roerende en onroerende goederen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad, maar is door deze opgedragen aan de Commissie van Beheer.

Artikel 1

Taken van de commissie:

·         Zorg dragen voor al het beheer en onderhoud van de in de inleiding genoemde bezittingen, en alle aspecten die daarop betrekking hebben. Het beheer betreft ook het adviseren over innovaties en mogelijke verbeteringen aan de bezittingen. Het onderhoud betreft zowel het periodiek als dagelijks onderhoud, alsook controle en toezicht daarop in geval van uitvoering door anderen of derden.

·         Onder toezicht van de commissie functioneert de koster en ook een schoonmaakster. De taakomschrijving van de koster valt onder de verantwoordelijkheid van de commissie en behoeft goedkeuring van de kerkenraad; deze taakomschrijving van de koster wordt eens in de 5 jaar herzien.

·         Het beheren en archiveren van de kadastrale en juridische gegevens van de bezittingen, evenals het regelen van de benodigde verzekeringen.

·         Het optreden als contact namens de kerk tegenover de huurders van de pastorie, de kosterswoning en de hoofdenwoning. Ook is de commissie verantwoordelijk voor het opstellen van de huurovereenkomsten en ziet toe op het naleven van de huurcontracten c.q. -reglementen. De kerkenraad stelt de huurovereenkomsten vast, na controle en/of advies van de financiële commissie.

 

·         De exploitatie van Ons Gebouw. De commissie is gemachtigd om de aanvragen voor het gebruik van het kerkgebouw en de vergaderzalen, op tijden dat zij vrij zijn, door de koster te laten behandelen, met uitzondering van recepties en bruiloften. Tarieven van zaalhuur worden na een voorstel van de commissie door de kerkenraad vastgesteld.

Het coördineren en toedelen van de zitplaatsen op de galerij van de kerkzaal, na fiattering van kerkenraad.

Voorzitter
Vacant

Secretaris
L.C. Tuin-Dekker

Leden
H. Heetebrij
H.J. van der Linde
J. Hansman
C. Rook
H. Boxum
H. Rook

Contactpersoon Cluster Geld en Goed
D. Spans