Met inachtneming van het bepaalde in artikel 26 KO functioneert door de zorg en onder supervisie van de kerkenraad met de diakenen (brede kerkenraad) een door deze raad benoemde Evangelisatiecommissie.

 

INLEIDING

Het behoort tot de aard van Christus’ kerk met het Evangelie, dat haar is toevertrouwd, ook hen te zoeken die vreemd zijn aan, of vervreemd zijn van God en Zijn dienst. Naar het apostolische bevel doet de Kerk voor alle mensen voorbede bij God, haar Heiland. Hij wil immers dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen ( 1 Tim. 2:1,3 en 4). De Kerk begeert deze mensen te bereiken met het Woord van God en te roepen tot de gemeenschap met God en Zijn volk (vgl. DL. II, art.5). Zie besluiten Synode van Kampen 1975.

Artikel 1

Taken van de commissie:

·         De gemeente tot uitvoering van haar taak op het gebied van de evangelisatie opwekken en toerusten door middel van o.a. lectuurvoorziening (zoals folders, boeken, enz.), voorlichting in ‘Ons Kerkgezin’, persoonlijke activering en eventuele andere hulpmiddelen die haar ter beschikking staan.

·         Het werkterrein overzien, werkers inschakelen, leiding geven en coördineren, gericht op het in de inleiding omschreven doel.

·         Het onderhouden van contact met Deputaten toerusting evangeliserende gemeente en eventueel de vereniging Evangelisatie en Recreatie. Ook verzorgt de commissie zo nodig een afvaardiging naar algemene landelijke vergaderingen de Evangelisatie betreffend.

·         De commissie onderhoudt geen contacten met andere dan eigen kerkelijke organisaties op haar gebied dan na verkregen toestemming van de brede kerkenraad.

Giften kunt u storten op bankrekening 3220.09.170 tnv. Evangelisatiecommissie.