I. OPDRACHT

De financiële commissie en de leden daarvan handelen in opdracht van de kerkenraad, waarbij de nodige geheimhouding in acht dient te worden genomen.

II. DOEL

De doelstelling van de commissie is om, binnen het kader van bovengenoemde opdracht, uitvoering te geven aan een verantwoord beheer van de kerkelijke financiën en met betrekking tot het beheer de kerkenraad te adviseren. Voor de uitvoering van het beheer kunnen door de kerkenraad nadere regels worden vastgesteld. Van het beheer zijn, tenzij in deze regeling of nadere van de kerkenraad uitgaande regels anders vermeld, beschikkingsbevoegdheden uitgezonderd.

III. TAKEN

·         Opstelling van concept-begrotingen. Indiening hiervan vindt ten behoeve van het daaropvolgende jaar, jaarlijks voor 1 december bij de kerkenraad plaats.

·         Verstrekken van toelichtingen op de conceptbegrotingen aan de kerkenraad en op de door de kerkenraad vastgestelde begrotingen in de vergaderingen met de gemeente.

·         Verzorging van de begrotingsbewaking.

·         Uitvoeren van de door de kerkenraad goedgekeurde acties ten behoeve van instandhouding en verhoging van de vrijwillige bijdrage.

·         Het bezoeken van nieuw-ingekomenen in de gemeente, binnen een maand nadat zij in het kerkblad of via afkondiging zijn vermeld, teneinde informatie te geven over de kerkelijke begroting en het regelen van de vaste vrijwillige bijdrage.

·         Bewaken van de binnenkomst van de vrijwillige bijdragen, alsmede het doen van een kwartaalverslag over het verloop van deze binnenkomst aan de kerkenraad.

·         Incasseren van door derden aan de kerk te verrichten betalingen.

·         Uitvoeren van de door de kerk te verrichten betalingen.

·         Verzorgen van de boekhouding en een afzonderlijke bijdrage-administratie.

·         Verzorgen van de loonadministratie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

·         Adviseren van de kerkenraad met betrekking tot leningen, beleggingen, koopsommen, vergoedingen, lonen, traktementen, huurtarieven, verzekeringen en overige tarieven.

·         Verzorgen van financiële halfjaar- en jaarverslagen in concept, bij de kerkenraad in te dienen uiterlijk drie maanden na afloop van de verslagperiode.

·         Verstrekken van toelichtingen op de in het voorgaande lid bedoelde concept-verslagen aan de kerkenraad en op de door de kerkenraad vastgestelde verslagen in vergaderingen met de gemeente.

IV. MET BETREKKING TOT HET FINANCIEEL BEHEER EN GOEDEREN BEHEER

1.        Zorgdragen voor een goede coördinatie tussen het financiële beheer en het goederen beheer.

2.        Het bevorderen en bewaren van de communicatie met en het afleggen van de verantwoording aan de kerkenraad.

 

Voorzitter
G. A. Boeve

Secretaris
J. M. Stam-Heetebrij

Penningmeester
D. Spans

Pen. collectemunten
G. Stam

Zitting
E. van Benthem

Kerkenraad
A. Spaak

VVB

 

Kerkelijke bijdragen, giften en betalingen bestemd voor de kerk kunnen worden overgemaakt naar bankrekening 3018.63.555 of gironummer 918228 tnv. Gereformeerde Kerk Sint Jansklooster-Kadoelen p.a. van Isselmudenstraat 21,

8326 CS Sint Jansklooster.

 

Bij betaling verzoeken wij u de bestemming duidelijk te vermelden (bijvoorbeeld VVB, gift kerk). Periodieke overschrijvingen van de Vaste Vrijwillige Bijdrage verdienen de voorkeur. Op deze manier kan de kerk het gehele jaar door voldoen aan haar verplichtingen. Voor periodieke overschrijvingen kunt u een afspraak maken met uw bank of giro. De betaling gaat dan automatisch. Bij beëindiging of wijziging van een periodieke overschrijving dient u hierover zelf contact op te nemen met uw bank of giro (niet met de penningmeester).

Om u een indruk te geven van de vaste quotums die de kerk per lid moest afdragen in 2014 volgt hieronder een lijstje met bijdragen die van ons werden verwacht.

Deze bijdragen vindt u in het financiële jaarverslag terug onder de post “Vaste aanslagen “.

Deputaten Financieel    31,50
Vereniging Samenwerking Emeritering    33,40
Hulpbehoevende kerken binnen de classis      3,00
Hulpbehoevende kerken PS Overijssel/Gelderland      3,00
Zendingswerk AZC binnen de classis      4,00
Classiskosten      0,40
Dovenwerk PS Overijssel      0,02
Evangelisatie & Moslims      0,38
     
Totaal per lid 75,70

Collectemunten zijn verkrijgbaar op de zitting van de Financiële Commissie.

De volgende munten zijn verkrijgbaar: € 0,30 (oranje), € 0,90 (geel) en € 1,20 (blauw)

De financiële commissie houdt elke eerste maandag van de maand zitting van 19.30 uur tot 20.30 uur in Ons Gebouw.

Betaling van de collectemunten liefst contant of per bankopdracht. Het banknummer is 1390.91.246 (alleen collectemunten).