Picture2
De diakenen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Sint Jansklooster-Kadoelen, zijn al lange tijd op zoek naar een hulpproject in het buitenland waar zij samen met de gemeente op een persoonlijke manier hun steentje aan kunnen bijdragen. ‘Op een persoonlijke manier’ houdt in dat er niet alleen behoefte is aan een project waar financiële bijstand gewenst is, maar ook aan een project waar fysieke steun, persoonlijk contact en geestelijke betrokkenheid een belangrijke plaats innemen.

Begin 2012 kwam de diaconie in aanraking met het Roemeense dorp Cinta, gelegen in Transylvanie. De kerkelijke gemeente van dit dorpje is dringend op zoek naar hulp omdat ze geen fatsoenlijk gebouw hebben om hun kerkdiensten en samenkomsten te vieren. Vooral in de winter vormt het gebrek aan een goed kerkgebouw een groot probleem. In deze koude periode loopt de kerkgang van de gemeente sterk terug en wordt er weinig tot niets gedaan aan de geestelijke groei van de gemeenteleden. Omdat de Roemeense broeders en zusters over onvoldoende financiële middelen beschikken, hebben zij de noodklok geluid. De eerste reacties van diverse gemeenteleden van de GKV Sint Jansklooster-Kadoelen bleken positief en de oprichting van ‘Kadoelen helpt Cinta Roemenië’ werd een feit.

Missie:
De commissie wil, als representant van de gemeente Sint Jansklooster-Kadoelen, actief betrokken zijn bij de kerkelijke gemeente in Cinta. Wij zien het als onze missie om onze eigen kerk met de kerk in Roemenië te verbinden. Zo kunnen wij elkaar ondersteunen, van elkaar leren en bemoediging bieden in de strijd tegen armoede. Wij willen onze broeders en zusters in Cinta stimuleren om zelf actief aan het werk te gaan. Op materieel gebied kunnen wij deze gemeente helpen bij het inzamelen van gelden. Op emotioneel en geestelijk gebied kunnen we als kerken veel van elkaar leren en elkaar steunen in moeilijke tijden.

Visie:
Wij, als christenen, commissieleden en leden van de GKV Sint Jansklooster-Kadoelen , werken in een wereld waarin het leven van veel mensen bepaald wordt door materiële, emotionele en geestelijke armoede. In die wereld willen wij, vanuit onze kerkelijke gemeente, Jezus Christus dienen door armoede te bestrijden en het evangelie in haar volste betekenis na te leven. Dit kunnen wij als gemeente en commissie doen door oog te hebben voor de noden van onze medemens, de kerkelijke gemeente in het dorp Cinta in Roemenië, in geest, ziel en lichaam. God geeft ons de opdracht: heb uw naaste lief als uzelf. Daarom willen wij onze naasten de liefde en steun geven waar ze om vragen en die ze nodig hebben.

Doelstelling:
• De ‘Kadoelen helpt Cinta Roemenië’ zal, als representant van de gemeente SintJansklooster-Kadoelen, twee keer per jaar een bezoek brengen aan de kerkelijke gemeente in Cinta. Met deze bezoeken hopen wij als kerk een band op te bouwen met onze broers en zussen daar. Daarnaast zullen de bezoeken worden gebruikt om hulp te bieden op financieel, materieel en geestelijk gebied. • Wij willen een gedeelte van de bevolking van Cinta uitnodigen voor een bezoek aan Nederland om zo de onderlinge relatie te bevorderen en elkaar beter te leren kennen.
• Wij willen als gemeente geld inzamelen voor de verbouwing van het oude schoolgebouw tot een wijk- en ontmoetingscentrum. Dit ontmoetingscentrum kan gebruikt worden voor Bijbelstudieavonden, jeugdsamenkomsten en eventuele kerkdiensten in de winterperiode.
• Als kerk en commissie willen wij hulp en begeleiding bieden bij overige materiële projecten om de opbrengst van de landbouw en de kwaliteit van het kerkgebouw te verbeteren.
• Wij hopen dat beide kerken van elkaar leren op emotioneel en geestelijk gebied, zodat zij elkaar handvaten kunnen bieden om de gemeente van Jezus Christus beter vorm te geven en steun te verlenen in moeilijke tijden.
• Wij willen draagvlak creëren binnen beide kerkelijke gemeenten zodat mensen ieder op hun eigen manier een actieve bijdrage leveren aan dit project.
Wanneer alle doelen behaald zijn, bestaat de mogelijkheid dat er nieuwe aandachtspunten ontstaan binnen de gemeente in Cinta. Als kerkelijke gemeente zien wij het als ons doel om hen ook dán waar mogelijk te blijven steunen. Samen bouwen aan Gods kerk, dat doe je immers niet voor even, maar voor eeuwig!
Picture1