Met inachtneming van het bepaalde in artikel 24 KO participeert de Gereformeerde Kerk Sint Jansklooster-Kadoelen in de samenwerkende kerken in Zending in Indonesie, met de Overijsselse Zendings Deputaten als zendende instantie, en de Gereformeerde kerk Enschede-Noord als ondersteunende kerk.

Onder supervisie van de kerkenraad met de diakenen (brede kerkenraad) functioneert een door deze raad benoemde Zendingscommissie.

INLEIDING

Naar het bevel van Christus in Mattheus 28:19-20 behoort het tot de aard van Christus’ kerk met het Evangelie, dat haar is toevertrouwd, ook hen te zoeken die God en Zijn dienst niet kennen. Naar het apostolische bevel doet de Kerk voor alle mensen voorbede bij God, haar Heiland. Hij wil immers dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen ( 1 Tim. 2:1,3 en 4). De Kerk begeert deze mensen te bereiken met het Woord van God en te roepen tot de gemeenschap met God en Zijn volk (vgl. DL. II, art.5).

DOEL

Het ondersteunen van Overijssels Zendings Deputaten, informatievoorziening aan de gemeente, en afdracht van de financiële quota van de zending.

Artikel 1

Taken van de commissie:

De gemeente tot uitvoering van haar taak op het gebied van de zending opwekken en toerusten door middel van o.a. lectuurvoorziening (zoals folders, boeken, enz.), voorlichting in ‘Ons Kerkgezin’, persoonlijke activering en eventuele andere hulpmiddelen die haar ter beschikking staan.

Het werkterrein overzien, werkers inschakelen, leiding geven en coördineren, gericht op het in de inleiding omschreven doel.

Het onderhouden van contact met de Overijsselse Zendings Deputaten en Deputaten Zending & Hulpverlening. Ook verzorgt de commissie zo nodig een afvaardiging naar algemene vergaderingen de Zending betreffend.

De commissie onderhoudt geen contacten met andere dan eigen kerkelijke organisaties op haar gebied dan na verkregen toestemming van de brede kerkenraad.

Voldoen aan de uit de participatie in samenwerking voortkomende financiële verplichting.

Advisering van de kerkenraad, gevraagd of ongevraagd, zowel aangaande het beleid van de Overijssels Zendings Deputaten, als de informatie aan de gemeente.

De kerk te Sint Jansklooster-Kadoelen steunt, samen met de kerken in de provincies Gelderland en Overijssel, het zendingswerk van de kerk te Enschede Noord op Irian Jaya (Indonesië) in het Mappi-gebied, het Citak-gebied en het Kombai-gebied.

De zendingsgelden worden bijeengebracht via de dienst der offeranden, de busjes bij de uitgangen van het kerkgebouw, de busjes van de collectanten die elke week langskomen, via vaste bijdragen en via giften.

Giften en vaste bijdragen kunnen worden gestort op bankrekening 3018.09.526 tnv. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk.

 

De bijdrage voor 2012 is  € 26,- per belijdend lid. Hiervan gaat er een bedrag van € 22,- per ziel naar de O.Z.D.

Voorzitter
A. Lassche

Secretaris
R. van de Wetering