De Kerkelijk Werker heeft minimaal 5 jaar ervaring als Kerkelijk Werker (voor

tenminste 3 dagen/week), krijgt taken gedelegeerd en is zelfstandig en volledig verantwoordelijk

hiervoor. Periodiek vindt er eindverantwoording plaats aan de kerkenraad.

De Kerkelijk Werker heeft een relevante Hbo-opleiding gevolgd en is belijdend lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

 

De Kerkelijk Werker heeft als taken:

  • Het schrijven van toekomstplan (beleidsvisie/ plan van aanpak) en structuur en borging daarvan (het onderzoek daartoe is al gedaan en heeft geresulteerd in de Kerkspiegel).
  • Als zelfstandig Kerkelijk Werker diverse commissies aansturen.
  • Het geven van catechese. Hiertoe dient de Kerkelijk Werker affiniteit te hebben met jeugd.
  • Begeleiding kerkenraad en gemeente:

*Individuele coachingsgesprekken met ouderlingen en diakenen over de inhoud en uitvoering van hun ambt.

*Onderlinge verschillen overbruggen en werken aan onderlinge verbondenheid. Dit is als volgt verwoord in aanbeveling 1 van de Kerkspiegel: “Om de onderlinge verbondenheid te laten groeien is het belangrijk dat er gewerkt wordt aan het breed gedeelde verlangen naar openheid, gedeeld geloof en dagelijkse navolging van Jezus Christus.

Dit geldt voor zowel jongeren als ouderen, gezinnen als alleenstaanden en het is

dan ook niet verrassend dat die vraag om openheid, saamhorigheid en meer

ruimte uit al de lagen van de gemeente naar voren komt.

De kern ligt wat ons betreft in de absolute noodzaak om met elkaar sterker te

worden in het voeren van het geloofsgesprek. De drempel voor het voeren van

een geloofsgesprek of gesprek over persoonlijke aangelegenheden is hoog in de

gemeente.”

  • Gemeenteopbouwend bezig zijn, dat wil zeggen: gemeenteleden en ambtsdragers toerusten tot zelfwerkzaamheid in onderwijs, pastoraat, diaconaat en evangelisatie. Bovendien kan de opbouwwerker door middel van inzichten in godsdienstsociologie de typisch plaatselijke kenmerken van de gemeente analyseren, de dynamiek daarbinnen onderkennen en vertalen naar de invloed van de moderne tijd.

 

Salariëring, arbeidsvoorwaarden: conform richtlijnen Steunpunt Kerkenwerk

 

Aantal uren: 10 uur per week (± 0,3 fte).

Ingangsdatum: 1 september 2014 (maar een later tijdstip is in overleg mogelijk).

 

Verdeling uren: 7 uur gemeenteopbouwend werk, 3 uur catechese.

 

Op onze website vindt u informatie over onze gemeente. Uitgebreide informatie over onze gemeente vindt u in het Rapport Kerkspiegel. Op verzoek sturen wij u dat rapport toe. Mail naar: gkvsjksollicitatie@gmail.com

 

Sollicitaties, voorzien van CV, ontvangen wij graag digitaal, op gkvsjksollicitatie@gmail.com

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw mailbericht. Wilt u, als u geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, uw mailbericht nogmaals versturen?

Sluitingsdatum: 21 juni 2014.

 

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact? Belt u dan naar: Margrèt Slot, tel. 0527 245747