Thema – vesper bijeenkomst D.V. zondagmiddag 1 maart a.s.

De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. En de Geest Gods zweefde over de wateren (Gen: 1:1-2).

Ziet u het voor u? Een woeste, lege en donkere aarde, een afgrond. En dan is Gods Geest al direct aanwezig. Al voor de mensheid was geschapen, was Gods Geest bezig. Zijn alomvattende denkkracht kwam tot uiting in de schepping: uit het niets. Wanneer wij iets bedenken, heeft God dat idee al lang in ons gewerkt. Maar God is scheppend uit niets, hoe geniaal. Gods plan stond vast. Een wondermooie aarde en hemel stond hem voor ogen. De Grote Architect van alle dingen is ook de Uitvoerder van al dat moois. En gaaf werd het.. de aarde en hemel werden in al hun rijkdom voltooid. God rustte van al zijn werk en zag, dat het goed was. (Gen 1:31)

Denkt u zich eens in, hoe bedroefd God, Zijn Zoon en de Heilige Geest zullen zijn geweest, toen zij zagen, dat de mens, die God had geschapen, gelijk aan God wilde zijn.

En de Geest van God, waar vinden wij die na de zondeval terug?

Jaren later zitten we midden in het verhaal van Jozef. Jozef, de verwende zoon van Jakob. Maar: door Gods Geest geleid naar Egypte. Hoe God met een kromme stok een rechte slag kon slaan. En dan lezen we in Genesis 41 vers 38 de belijdenis van de Farao: “Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods Geest? Een belijdenis van een wereldse leider. Wat een inzicht had die atheïst. Door Gods Geest geleid wordt de regering van Egypte dan overgelaten aan Jozef. Door Gods Geest geleid wordt zo ook redding geschonken aan het in hongersnood verkerende volk van God, het land Israël. Ziet u hierin weer de leiding van de Geest? Want door de redding van het volk van God werd de komst van zijn Zoon veiliggesteld. (Gen 50: 19-21)

We maken een grote sprong in het Oude Testament. Wat te denken van de bouw van de tabernakel. God zelf zegt tegen Mozes in Exodus 35 en volgende, dat hij de bouw wil opdragen aan Besaleël, de zoon van Uri. We lezen, dat God bijzondere talenten aan Besaleel heeft gegeven, namelijk wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied. Ook noemt de Here de naam van Oholiab. Samen mogen zij de tabernakel maken, want de Geest van God heeft hen vervuld.

Verder kijkend naar de Heilige Geest in het Oude Testament komen we de namen tegen van Jozua, Gideon , Jefta, Simson en Samuel. Allen mannen, die door de Geest van de Here werden geleid.

We komen bij David, de man naar Gods hart. David had zichzelf en zijn volk in het ongeluk gestort. U kent de geschiedenis met Batseba (2 Sam 11). Die zonde heeft veel ongeluk gebracht . De Here strafte, maar niet tot de dood in eeuwigheid. Door de Geest geleid komt David tot het dichten van Psalm 51. Hij gaat in deze Psalm diep door het stof. En wat herkennen wij ons met al onze zonden en gebreken toch in David, is het niet? De zonden, die hij beging, zouden maar zo overgezet kunnen worden naar het leven van alle dag en ons leven. Daarom kunnen en mogen wij ook met David meezingen: Schep in mij een rein hart, o God. Verwerp mij niet van Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij.

Job herkende en erkende de Geest van God in de schepping, want hij jubelt het uit in Job 26:13. Door zijn Geest heeft hij de hemelen versierd en in Job 33:4 erkent Job, dat de Geest hem heeft gemaakt.

Het Nieuwe Testament staat ook vol van de Geest. Wij kunnen niet zonder Hem. Zie – bijvoorbeeld – Hand 1: 8, waar Jezus de apostelen de kracht van de Heilige Geest toezegde zodat ze over Jezus konden getuigen.

Er valt veel te zeggen over de Persoon van de Heilige Geest. De Geest van God is van groot belang. Want hoe denkt u dat ons geloof tot stand zou zijn gekomen zonder de inwerking van de Heilige Geest? Er is geen christenleven mogelijk zonder de Geest, onze Goddelijke Helper. Onze Trooster op aarde. Als we de Heilige Geest niet zouden ontvangen, zou het dan mogelijk zijn Jezus te volgen? Jezus zei daarover zelf: “Ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

De Geest staat voorop bij het werk in de mens: de Geest maakt levend, hij maakt ons nieuw. Hij rechtvaardigt ons voor God en de Geest heiligt ons. De Geest ondersteunt ons, hij bemoedigt, troost en overtuigt ons. En na Jezus hemelvaart is de Geest ons als voorschot gegeven op het fundament Christus schrijft Paulus ( 2 Kor 1: 21-22). Als Persoon kan Hij bedroefd worden en als Kracht kan hij ook uitgedoofd worden. We kunnen de Geest bedroeven door onze slechte gewoonten, door het verkeerde wat we in ons hebben. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest en dat schept verplichtingen naar onszelf en naar anderen. Dat heeft gevolgen voor onze omgang met elkaar, maar dat dat betekent ook, dat we zuinig met ons eigen lichaam om horen te gaan. Hij brengt in ons het leven en vrede. Rom 8:9-11. Hij is het dichtst in ons: Rom 8: 9-11: ‘de Geest maakt u levens, Hij leeft en komt in ons. Zoals Hij dat ook deed bij Jezus zelf toen Johannes Hem doopte (Joh 1: 32). Het houdt nogal wat in, dat leven met de Geest!

Laten wij ons als gemeente realiseren, dat wanneer wij als gemeente niet bidden om de Geest, wij de Geest als Persoon tekort doen. Wij komen alleen tot de Vader door de Geest, dat leert de Bijbel ons overduidelijk. Want zeggen we niet in Romeinen 8: De Geest heeft u kinderen van God gemaakt en door die Geest roepen wij tot God: Abba, Vader. Wij mogen onze God Vader noemen, intiemer kan het toch niet?

En misschien schrikken wij ervan, maar we kunnen het koninkrijk van God niet binnenkomen, als wij niet geboren worden uit water en Geest. Dat betekent, dat we afwassing van onze zonden nodig hebben in ons leven, maar ook, dat wij dan de vruchten van de Geest moeten laten zien. De zogenaamde bergrede van de Here Jezus geeft ons een inkijk in die vruchten. En we kunnen niet wachten tot we bij anderen die vruchten zien groeien. Het begint bij ieder van ons zelf.

Want hoe geduldig zijn wij, hoe liefdevol, hoe vredig en blij, hoe vriendelijk en goed, hoe trouw, zachtaardig en hoe zelfbeheerst? Je zou kunnen denken: dat klinkt niet stoer. Nee, dat klopt, het staat haaks op het hedendaagse zelfbeeld: het ego denken. Maar al die in onze oren ‘wattig’ klinkende termen zijn wel opdrachten, die samen de vruchten ( liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtaardig en zelfbeheersing) van de Geest vormen. En dat leest u allemaal in Galaten 5 : 22.

Dan nog dit: De Heilige Geest zal altijd wijzen op en naar de Here Jezus en nooit op zichzelf gericht zijn. Hij gaat van eeuwigheid uit van de Vader en de Zoon en Hij is de derde Persoon van de Drie-eenheid: dus Hij is echt God ( Joh 14: 16-26). Hij doorgrond de diepten van God schrijft Paulus in 1 Kor.2: 10. Ook Johannes schrijft in 1 Joh 5: 6, dat de Geest getuigt van de waarheid van Christus

overwinning op de satan! Dat is het unieke karakter van de Persoon van de Heilige Geest. Jezus Zelf zegt, dat hij de enige weg is naar de vader. De Geest getuigt van Jezus en die status moet Hij ook behouden. De Heilige Geest is ons als onderpand gegeven van onze erfenis, het eeuwige leven. Lees dat maar in Efeze 1:13-14.

Is het u opgevallen, dat de Bijbel begint met: de Geest van God, die over de wateren zweeft en dat de laatste woorden in onze Bijbel zeggen: ’ en de Geest en de bruid zeggen: Kom’ ( Openb .22: 17). De Kerk van God op aarde zegt dus samen met de Geest: Here Jezus, kom spoedig terug en maak de schepping nieuw. We kijken daar naar uit, als het goed is. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar alle leed geleden is. Dan zijn al onze tranen van onze ogen gewist. De Geest werkt dag en nacht – zie het maar echt als een 24-uurs non stop service! – om ons in die nieuwe hemel en aarde eeuwig bij de Vader en de Zoon te krijgen. Wat een dank zijn we Hem verschuldigd. Wat moeten wij GROOT van Hem denken.

Wij moeten daar ook vurig om bidden.

Als mannenvereniging eindigen wij met een oproep met een woord van Paulus :

Ik moet minder worden, zodat Hij meerder wordt. Met andere woorden: laten we klein van onszelf denken, zodat Christus in onze harten het geloof kan werken door Zijn Geest.

Graag wil de mannenvereniging samen met de gemeente na de middagdienst op 1 maart a.s. doordenken en samen zingen over die Heilige Geest. Dit vanuit hoofdstuk IV van ‘Thuis in Gods Huis’ over charismatisch of profetisch waar veel geschreven wordt over de Persoon van de Geest. Ook hebben we op film vastgelegd hoe onze eigen gemeenteleden vertellen wat zij van de Persoon Heilige Geest ervaren en wat ze van Zijn werk in de gemeente ervaren en zien. In een thema-vesper bijeenkomst willen wij u de uitkomsten hiervan laten zien en zingen over de Geest. Ook onze eigen discussie op de mannenvereniging willen we kort met de gemeente delen. De middag ziet er dan als volgt uit na overleg en samenwerking met ds. de Braak:

14.30: aanvang middag eredienst + avondmaal. 15.30: einde eredienst. 15.30 – 16.00: ontmoeting in Ons Gebouw met een kop koffie / thee of fris. Er is oppas geregeld. 16.00 – 17.15: thema-vesper bijeenkomst in de kerkzaal. Thema: Wie is de Heilige Geest voor mij? 17.15: einde thema-vesper bijeenkomst.

De Mannenvereniging.